REGLAMENT

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals facilitades seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de la Diputació Provincial d’Alacant amb la finalitat de gestionar els actes organitzats i les accions de difusió de l’activitat d’aquesta Entitat. Li informem que les seues dades, incloent la seua imatge, podran ser objecte de difusió en mitjans de comunicació. Així mateix, en cas de que ompli els camps relatius a qüestions d’allotjament, les seues dades seran facilitades a l’hotel de la seua elecció o, si escau, a l’agència de viatges a què s’adjudique la gestió de l’allotjament. Els camps marcats amb (*) són obligatoris i si no ompli algú d’aquests camps la seua inscripció podria no gestionar-se. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit dirigit al Registre de la Diputació Provincial d’Alacant, amb domicili al carrer Tucumán nº 8; 03005 Alacant, indicant-ne clarament al sobre la referència "Tutela de Drets LOPD" i adjuntant-ne una fotocopia del document acreditatiu d’identitat.REGLAMENT

ARTICLE 1. OBJECTE

El present Reglament té per objecte establir-ne els drets i obligacions dels i les participants en el 15é Congrés sobre Violència contra les Dones que se celebrarà els dies 15 i 16 de novembre de 2017 a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA).

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions incloses en el present document són d’aplicació única i exclusivament a aquelles persones admeses per participar en el Congrés a les quals se’ls ha comunicat l’admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

El Congrés es realitzarà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) situat al Passeig Campoamor s/n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

El Congrés se celebrarà durant els dies 15 i 16 de novembre.

El còmput total d’hores serà de 12.


ARTICLE 5. DRETS DELS/LES CONGRESSISTES

Els i les congressistes tenen dret a:

  1. Obtenir, prèvia sol•licitud, justificant de trobar-se inscrit i admès com a participant en el 15é Congrés. A tal efecte, la sol•licitud haurà de presentar-se davant la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies al inici del Congrés.
  2. Fer ús, prèvia sol•licitud davant la secretaria tècnica del congrés, del Servei de Ludoteca habilitat per a aquelles persones interessades amb fills/es al seu càrrec, durant els dos dies de durada del Congrés. Per a més informació cal dirigir-se a la secretaria tècnica.
  3. Ser informats/es de totes les eventualitats que pogueren sorgir-ne al llarg del desenvolupament del Congrés que afecten directament a aspectes substancials del programa establert.
  4. Obtenir un diploma d’assistència al Congrés, a la seua finalització i via online.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DELS/LES CONGRESSISTES

Els i les congressistes tenen l’obligació de:

  1. Respectar el compromís d’assistència al Congrés, una vegada se’ls haja comunicat la seua admissió. En cas de no poder assistir-ne, hauran de comunicar aquesta eventualitat a la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 5 dies al inicio del Congrés sobre Violència contra la Dona, a fi de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben a la llista d’espera.
  2. Respectar unes normes mínimes de puntualitat i assistència a fi de garantir el correcte desenvolupament de les dos jornades del Congrés.
  3. Confirmar la seua identitat com a participant al congrés, el primer dia, davant l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per poder ser acreditats i arreplegar el material del congrés. A tal efecte, es tindrà en compte que no es podrà arreplegar el material en nom de cap company/a, conegut/da i que, una vegada començat el Congrés, no es distribuirà material a cap persona aliena que no estiga admesa al congrés.

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència al congrés es podran descarregar de la pàgina web del congrés una vegada que haja finalitzat. No obstant, és requisit indispensable que el/la congressista s’haja acreditat de forma efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica, durant el primer dia del congrés. Si no ho ha fet, la persona interessada no apareixerà com assistent al congrés a la Base de Dades i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d’assistència.