ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

DNI:

Autor/a:

Email de contacte:

Resum:

Paraules clau:

Referències bibliogràfiques:

Arxiu a pujar:


REGLAMENT DE COMUNICACIONS

Article 1. Definició.

A efectes d’aquest congrés, es considera comunicació, el treball realitzat per a la seua màxima difusió entre els i les assistents, referit necessàriament a algun aspecte relacionat amb la violència de gènere, ja siga com resum d’alguna investigació o d’algun programa o experiència desenvolupada.

La presentació i exposició de la comunicació es realitzarà en format pòster.

Article 2. Participants.

Podran presentar treballs totes les persones preinscrites en el 15é Congrés de Violència Contra la Dona. Únicament s’admetrà un treball per preinscripció al congrés.

Article 3. Temàtica.

El tema serà lliure dins el marc de la violència de gènere.

Article 4. Contingut del resum.

Si la Comunicació que es presenta està centrada en alguna investigació, haurà d’incloure:

 • Introducció
 • Mètode
 • Resultats
 • Conclusions

Si està centrada en la presentació d’experiències o programes, haurà d’incloure:

 • Context d’aplicació
 • Definició d’usuaris, beneficiaris o destinataris
 • Objectius
 • Metodologia: descripció del tipus de recursos (materials, professionals, econòmics, etc.) i descripció i justificació de les tècniques concretes, prestacions o activitats que s’hagen realitzat i els aspectes temporals (duració, fases, etc.)
 • Resultats
 • Conclusions

Article 5. Estructura de presentació

 • Títol
 • Autor/a
 • Correu electrònic de contacte
 • Resum (extensió entre 400-450 paraules, sene incloure referències bibliogràfiques), que inclourà el contingut detallat a l'article 4.
 • Paraules clau
 • Referències bibliogràfiques (si escau)

Article 6. Característiques del resum.

El resum de la comunicació ha d’ajustar-se a les següents característiques:

 • Font: Times New Roman; Grandària de la lletra: 12 punts; interlineat: senzill.
 • Marges: 3 cm (tots). Espai entre paràgrafs: 6 punts anterior i posterior. La primera línia de paràgraf amb tabulació de 1,25 cm.
 • La extensió total del resum no podrà superar les 450 pàgines, sense incloure bibliografia, les taules, gràfics, figures, etc.
 • El document haurà de realitzar-se en suport Microsoft Word per a Windows (extensió .doc o docx). Totes les taules, gràfics i les imatges han d’aparèixer, amb números i títols, en el seu lloc apropiat dins el cos de l’article.
 • Les notes hauran d’estar agrupades i presentades al final del text, emprant el sistema de citació y referències bibliogràfiques assenyalat a les normes APA (6ena edició).

Article 7. Sol•licitud de participació.

Es realitzarà mitjançant la web del congrés.

Article 8. Termini d’admissió.

El termini d’admissió per a la participació (adjuntant resum, si escau) serà fins al 31 d’octubre inclòs.

Article 9. Exposició de la comunicació.

Les comunicacions presentades i acceptades per l’Organització s’exposaran públicament a les instal•lacions de l’Auditori Provincial d’Alacant, ADDA, durant els dos dies de duració del congrés, en format pòster, i amb dimensions aproximades de 50x70 cm.

Article 10. Certificat de participació.

Els diplomes de participació en el congrés es generaran automàticament una vegada s'haja acceptat la comunicació.

Article 11. Acceptació de les bases.

La presentació de propostes pressuposa la total acceptació de les bases. El Comitè Organitzador es reserva el dret de rebutjar aquells treballs que no s’ajusten a les normes o es reben fora de termini.