Reglament

ARTICLE 1. OBJECTE

El present Reglament té per objecte establir els drets i obligacions de les persones participants en el 20é Congrés sobre Violència contra la Dona a celebrar durant els dies 3 i 4 d’octubre de 2024 a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA).

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions contingudes en el present document són d’aplicació únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en el Congrés i a les quals s’ha comunicat aquesta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

El Congrés es realitzarà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) situat en el Passeig de Campoamor s / n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

El Congrés es realitzarà durant els dies 3 i 4 d’octubre de 2024. El còmput total d’hores serà de 10.

ARTICLE 5. DRETS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen dret a:

  1. Obtindre, prèvia sol·licitud, justificant de trobar-se inscrit i admés com a participant en el 20é Congrés. A este efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l’inici del Congrés.
  2. Fer ús, prèvia sol·licitud davant la secretaria tècnica del congrés, del Servei de Ludoteca habilitada per a aquelles persones interessades amb fills / filles al seu càrrec, durant els dos dies de duració del Congrés. Per a més informació hauran de dirigir-se a la secretaria tècnica.
  3. Ser informats / informades de totes les eventualitats que puguen sorgir al llarg del desenvolupament del Congrés i que afecten directament aspectes substancials del programa establit.
  4. Obtindre un diploma d’assistència al Congrés, a la seua finalització i via en línia.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen l’obligació de:

  1. Respectar el compromís d’assistència al Congrés, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se aquesta eventualitat en la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 5 dies a l’inici del Congrés sobre Violència contra la Dona, amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
  2. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per a garantir el correcte desenvolupament de les dues jornades del Congrés.
  3. Confirmar la seua identitat com a participant en el congrés, el primer dia, davant l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditats i recollir el material congressual. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company / a o persona coneguda i que, una vegada començat el Congrés, no es distribuirà cap material a cap persona aliena que no estiga admesa.

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència al Congrés s’enviaran per correu quan el congressista s’acredite a l’entrada al Congrés. És requisit indispensable que el / la congressista s’acredite de manera efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica durant el primer dia del congrés. Si no és així, l’interessat no apareixerà com a assistent en el Congrés en la base de dades del mateix i, per tant, el sistema no generarà el seu diploma d’assistència.

keyboard_arrow_up