Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (d’ara en avant, Diputació d’Alacant) com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seues dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En esta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Esta Política s’aplica al tractament de les seues dades personals recollits per la Diputació d’Alacant per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’esta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en esta Política.

2. DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

  • Denominació social: Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
  • CIF: P0300000G
  • Domicili: Avinguda de l’Estació,6 CP 03005 Alacant. Telèfon 965988900
  • E-mail: registro@diputacionalicante.es
  • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant, e-mail: oficinapd@diputacionalicante.es. Telèfon 965988900

3. PRINCIPIS RECOLLITS

1. Les dades personals seran:

a) tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat («licitud, lleialtat i transparència»);

b) recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

c) adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats («minimització de dades»).

d) exactes i, si fora necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte als fins per als quals es tracten («exactitud).

e) mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals. les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d’arxiu en interés públic, fins d’investigació científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l’article 89, apartat 1, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat («limitació del termini de conservació»).

f) tractats de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En este II Congrés de transparència, participació ciutadana i bon govern, tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder enviar als interessats (per correu electrònic, postal o comunicació telefònica)informació de caràcter general que puga ser-los d’utilitat relacionada amb l’àmbit d’actuació del present i successius congressos que és la reflexió, anàlisi respecte a la implantació d’eines i mecanismes capaços d’optimitzar la transparència, i en última instància, generar confiança en el ciutadà en la seua relació amb les administracions públiques.

Igualment, farem ús de les seues dades personals a l’efecte de complir amb la seua inscripció en el present congrés i prestar-li aquells serveis oferits en el mateix i que han sigut sol·licitats pels assistents.

Si és el cas, finalitats més explicites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions, cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEUES DADES

Conservarem les seues dades personals des que ens preste el seu consentiment fins a la seua revocació o bé sol·licite la seua limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seues dades bloquejades durant els terminis legalment exigits. Sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’estos supòsits, complir amb les obligacions legals/contractuals/normativa administrativa al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

En altres casos, el termini de conservació de les dades dependrà de l’especificat per a cada tractament de dades personals.

De conformitat amb el regulat en l’article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per esta Entitat de les dades amb finalitats d’arxiu en interés públic, sempre complint amb la normativa vigent d’arxius i documentació.

6. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les seues dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’esta política) en el moment de facilitar-nos les seues dades personals.

6.1. Consentiment per a tractar les seues dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepte la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a la Diputació Provincial d’Alacant a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seues dades personals conforme a les finalitats indicades.

6.2. Categories de dades

Les dades que es recapten es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, DNI, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

7. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seues dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguen exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS. Reial decret 3/2010, de 8 de gener, modificat pel Reial decret 951/2015).

8. COMUNICACIÓ/CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb la Diputació Provincial d’Alacant per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament.

9. EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de la Diputació Provincial d’Alacant, en línia a través de la Seu Electrònica d’este, així com en l’adreça de correu electrònic oficinapd@diputacionalicante.es. En l’escrit haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita i, al seu torn, haurà de mostrar o, si és el cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia de DNI/NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’este.

Igualment, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades ( oficinapd@diputacionalicante.es) o, si és el cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Dret d’accés (Article 13 LOPDGDD)

El Dret d’Accés faculta a l’afectat per un tractament a obtindre de la responsable informació sobre els següents extrems conforme al regulat en l’art. 15.1 del RGPD:

1. Els fins del tractament.

2. Les categories de dades personals de què es tracte.

3. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals.

4. De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar este termini.

5. L’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament.

6. El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

7. Si les dades personals no s’han obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.

8. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i, almenys, en eixos casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

Dret de rectificació (Article 14 LOPDGDD)

En exercir el dret de rectificació reconegut en l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679, l’afectat haurà d’indicar en la seua sol·licitud a què dades es refereix i la correcció que haja de realitzar-se. Haurà d’acompanyar, quan calga, la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.

Dret de supressió (article 15 LOPDGDD)

El dret de supressió s’exercirà d’acord amb el que s’estableix en l’article 17 del Reglament (UE) 679/2016. Quan la supressió derive de l’exercici del dret d’oposició conformement a l’article 21.2 del Reglament (UE) 679/2016, el responsable podrà conservar les dades identificatives de l’afectat necessaris amb la finalitat d’impedir tractaments futurs per a fins de màrqueting directe.

Dret a la limitació del tractament (article 16 LOPDGDD)

El dret a la limitació del tractament s’exercirà d’acord amb el que s’estableix en l’article 18 del Reglament (UE) 679/2016. i implica que a petició de l’interessat una determinada dada no pot tractar-se més que per a la seua conservació i posterior posada a la disposició de l’interessat per a l’exercici d’un Dret.

Dret d’oposició (article 18 LOPDGDD)

El dret d’oposició, així com els drets relacionats amb les decisions individuals automatitzades, inclosa la realització de perfils, s’exerciran d’acord amb el que s’estableix, respectivament, en els articles 21 i 22 del Reglament (UE) 679/2016. El dret d’oposició ve a respondre a l’existència de diferents tractaments que van ser consentits inicialment per l’usuari, però sobre els quals després vol limitar l’àmbit en el qual desitja que es duguen a terme.

Dret a la portabilitat dels doneu-vos (article 17 LOPDGDD)

El dret a la portabilitat de les dades s’exercirà d’acord amb el que s’estableix en l’article 20 del Reglament (UE) 679/2016. Este dret faculta a l’usuari a obtindre una còpia estructurada de les dades objecte de tractament automatitzat, en un format que permeta la seua lectura i importació a un altre proveïdor de serveis.

10. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’esta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga, en qualsevol cas. Esta Política està subjecta a revisions periòdiques i Diputació Provincial d’Alacant pot modificar-la en qualsevol moment.

Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.

keyboard_arrow_up