reglament

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades personals facilitades seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de la Diputació Provincial d'Alacant amb la finalitat de gestionar els esdeveniments organitzats i les accions de difusió de l'activitat d'aquesta entitat. L'informem que les seues dades, inclosa la seua imatge, podran ser objecte de difusió en mitjans de comunicació. Els camps marcats amb (*) són d'emplenament obligatori i en cas que no emplene algun d'aquests camps no es gestionarà la seua inscripció. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat, mitjançant sol·licitud dirigida a la Diputació d'Alacant, Registre d'entrada, Av. de l'Estació 6, 03005 Alacant, indicant “Delegat de protecció de dades” per algun d'aquests mitjans: per correu ordinari, instància presencial o a través de seu electrònica.


REGLAMENT

ARTICLE 1. OBJECTE

El present Reglament té per objecte establir els drets i obligacions de les persones participants en el 19é Congrés sobre Violència contra la Dona a celebrar durant els dies 17 i 18 de novembre de 2022 a l'Auditori de la Diputació d'Alacant (ADDA).

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions contingudes en el present document són d’aplicació únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en el Congrés i a les quals s’ha comunicat aquesta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

El Congrés es realitzarà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) situat en el Passeig de Campoamor s / n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

El Congrés es realitzarà durant els dies 17 i 18 de novembre. El còmput total d'hores serà de 10.

ARTICLE 5. DRETS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen dret a:

  1. Obtindre, prèvia sol·licitud, justificant de trobar-se inscrit i admés com a participant en l'19° Congrés. A aquest efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l'inici del Congrés.
  2. Fer ús, prèvia sol·licitud davant la secretaria tècnica del congrés, del Servei de Ludoteca habilitada per a aquelles persones interessades amb fills / filles al seu càrrec, durant els dos dies de duració del Congrés. Per a més informació hauran de dirigir-se a la secretaria tècnica.
  3. Ser informats / informades de totes les eventualitats que puguen sorgir al llarg del desenvolupament del Congrés i que afecten directament aspectes substancials del programa establit.
  4. Obtindre un diploma d'assistència al Congrés, a la seua finalització i via en línia.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen l’obligació de:

  1. Respectar el compromís d'assistència al Congrés, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se aquesta eventualitat en la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 5 dies a l'inici del Congrés sobre Violència contra la Dona, amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d'espera.
  2. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per a garantir el correcte desenvolupament de les dues jornades del Congrés.
  3. Confirmar la seua identitat com a participant en el congrés, el primer dia, davant l'estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditats i recollir el material congressual. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company / a o persona coneguda i que, una vegada començat el Congrés, no es distribuirà cap material a cap persona aliena que no estiga admesa.
  4. Complir les mesures preventivas enfront del COVID-19 vigents a cada moment. El personal d'organització li indicarà qualsevol possible actualització de mesures.

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència al Congrés es podran descarregar de la pàgina web del Congrés una vegada que aquest haja finalitzat. És requisit indispensable que el / la congressista s’haja acreditat de forma efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica durant el primer dia del Congrés. De no ser així, l’interessat no apareixerà com a assistent en el Congrés en la base de dades d’aquest i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d’assistència.